ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden & privacyreglement

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid                  

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Jacqueline Metselaar – Cornet , handelend onder de naam Cornet Coaching, gevestigd aan de Graskant 221 te Eindhoven en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72020628.
 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan Cornet Coaching opdracht verleent tot het verrichten van diensten; – cliënt: degene die gebruikt maakt van een van de diensten die Cornet Coaching aanbiedt, waaronder een coachtraject, een workshop, een training en andere vormen van begeleiding; – overmacht: hetgeen daaronder in weten regelgeving alsook jurisprudentie wordt verstaan, maar ook iedere omstandigheid die Cornet Coaching redelijkerwijze niet had kunnen voorzien, waarop zij weinig tot geen invloed heeft gehad en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, stakingen daaronder begrepen; – particulier: een opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en diensten van Cornet Coaching.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Cornet Coaching.
 5. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Cornet Coaching uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen                         

 1. Offertes van Cornet Coaching zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 2. Offertes van Cornet Coaching zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
 3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden verleend.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Tenzij anders overeengekomen worden offertes eenmalig vrijblijvend toegelicht en aangepast.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Cornet Coaching en opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke accordering door beide partijen.
 2. Voor individuele deelname aan coaching, workshops en trainingen door cliënt komt de overeenkomst tot stand door schriftelijke of mondelinge aanmelding door cliënt en een schriftelijke bevestiging door Cornet Coaching.
 3. Met de totstandkoming van de overeenkomst geeft de opdrachtgever aan met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst                            

 1. Met Cornet Coaching gesloten overeenkomsten leiden voor Cornet Coaching tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Cornet Coaching is gehouden de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Ingeval en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cornet Coaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan Cornet Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Cornet Coaching worden verstrekt.
 4. Cornet Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Cornet Coaching is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5 – Tarieven en beloningen                                 

 1. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Ingeval Cornet Coaching en opdrachtgever geen vaste prijsafspraak hebben gemaakt, brengt Cornet Coaching de aan de opdracht bestede tijd achteraf in rekening tegen het door Cornet Coaching gehanteerde uurtarief exclusief BTW dan wel inclusief BTW ingeval het een particulier betreft. 4. Cornet Coaching heeft het recht om periodiek te factureren.
 4. Beloning van Cornet Coaching door opdrachtgever is niet afhankelijk van de uitkomst van betreffende opdracht.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten                       

Betaling                                                                              

 1. Betaling geschiedt als volgt: 50% voorafgaand aan de door SIONE verrichten diensten te geschieden en 50% achteraf op nacalculatiebasis, tenzij anders is afgesproken. Ingeval de opdrachtgever een rechtspersoon is dan wel een natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, dient de factuur voor alle diensten in één keer vooraf te worden voldaan. Ingeval de opdrachtgever een particulier betreft, dient ook vooraf te worden betaald, maar dan kan worden gekozen of per afspraak vooraf wordt betaald dan wel het gehele traject van afspraken vooraf wordt betaald.
 2. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 3. Ingeval opdrachtgever de betalingsverplichting zoals vermeld in lid 1 van dit artikel niet nakomt, is hij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in gebreke.
 4. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is niet van toepassing ingeval de opdrachtgever een particulier is. In dat geval is de opdrachtgever in verzuim, nadat de periode van 16 dagen, ingaande de dag nadat de opdrachtgever de schriftelijke betalingsherinnering heeft ontvangen dan wel redelijkerwijs had kunnen ontvangen, is verstreken.
 5. Wanneer de betaling niet, niet tijdig of niet volledig plaatsvindt heeft Cornet Coaching het recht de te verrichten werkzaamheden te staken of op te schorten.
 6. Wanneer de betaling niet, niet tijdig of niet volledig plaatsvindt heeft Cornet Coaching voorts het recht een vertragingsrente in rekening te brengen over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 7. Ingeval opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan Cornet Coaching de overeenkomst ontbinden. Incassokosten
 8. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 9. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Als Cornet Coaching echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten alsook executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten tevens rente verschuldigd.
 10. Ingeval de opdrachtgever een particulier is, dan is in afwijking van het gestelde in lid 2 van dit artikel, de volgende

tabel is van toepassing:

Hoofdsom t/m

Toepasselijk %

Maximum bedrag

€ 2.500

15% over de hoofdsom

€ 375 (minimum € 40)

€ 5.000

€ 375 + 10% over (hoofdsom minus

€ 2.500)

€ 625

€ 10.000

€ 625 + 5% over (hoofdsom minus € 5.000)

€ 875

€ 200.000

€ 875 + 1% over (hoofdsom minus € 10.000)

€ 2.775

             >

€ 200.000

€ 2.775 + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.00)

€ 6.775                                                                           

Artikel 7 – Annulering/beëindiging overeenkomst                                                                 

 1. Cornet Coaching heeft het recht zonder opgave van reden een coachsessie, coachtraject, workshop of training te annuleren of deelname van een opdrachtgever of cliënt te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren. De opdrachtgever heeft in die gevallen het recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Cornet Coaching betaalde bedrag.
 2. Annulering door de opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van een coachtraject, coachsessie, workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het coachtraject, de coachsessie, workshop of training te voldoen.
 3. Bij annulering binnen 6 weken tot en met 1 week voor aanvang van het coachtraject, de coachsessie, de workshop of training heeft Cornet Coaching het recht om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
 4. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van het coachtraject of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Cornet Coaching, anders rechtvaardigen.
 5. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Cornet Coaching streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur heeft Cornet Coaching het recht de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.

Artikel 8 – Overmacht                                                   

 1. Ingeval Cornet Coaching haar verplichtingen, voortvloeiende uit de in artikel 3 genoemde overeenkomst niet, onvoldoende of onvolledig kan nakomen ten gevolge van oorzaken buiten haar schuld of risicosfeer of om andere redenen van overmacht, worden genoemde verplichtingen opgeschort.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde opschorting vindt plaats tot het moment dat Cornet Coaching in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Bij een vertraging van meer dan 3 maanden hebben zowel Cornet Coaching als opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst omwille van het in dit artikel genoemde redenen worden alle reeds gemaakte kosten van Cornet Coaching door opdrachtgever vergoed.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom en gebruikersrecht                                                            

 1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Cornet Coaching.
 2. Alle door Cornet Coaching geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Cornet Coaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan Cornet Coaching ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Cornet Coaching is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en informatie van de klant tegenover derden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Cornet Coaching zal in het kader van de opdracht alle nodige maatregelen treffen om deze vertrouwelijkheid te waarborgen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid                                      

 1. Cornet Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.
 2. Ingeval door of in verband met het verrichten van diensten door Cornet Coaching of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Cornet Coaching aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Cornet Coaching afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Cornet Coaching in verband met die verzekering vraagt.
 3. Mocht de verzekering niet tot uitkering overgaan, dan is de aansprakelijkheid van Cornet Coaching beperkt tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever aan Cornet Coaching in het kader van de opdracht heeft betaald.
 4. Cornet Coaching is slechts aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade, waaronder gevolg- en/of vermogensschade.

Artikel 11 – Klachten                                                      

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk en gemotiveerd aan Cornet Coaching kenbaar te worden gemaakt en bij gebreke wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde diensten van Cornet Coaching.
 2. Een ingediende klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 12 – Bevoegd rechter & toepasselijk recht                                                                                   

 1. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechter van het arrondissement MiddenNederland, tenzij Cornet Coaching de volgens de wet bevoegde rechter verkiest.
 2. Op alle rechtsbetrekking waarbij Cornet Coaching partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook ingeval aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of ingeval de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 4. Ingeval één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, zullen opdrachtgever en Cornet Coaching in overleg nieuwe bepalingen overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

Privacyreglement                                                       

Cornet Coaching houdt een registratie bij van persoonlijke en administratieve gegevens om de uitvoering van de gevraagde coachings-, begeleidings- en trainingsdiensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Om opdrachtgevers en cliënten te garanderen dat hun privacy wordt beschermd en zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, hanteert Cornet Coaching navolgend privacyreglement.                                                      

Artikel 1 – Persoonsgegevens                                           

 1. De door de opdrachtgever aan Cornet Coaching verstrekte persoonsgegevens, zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Cornet Coaching is verantwoordelijk voor een behoorlijke en zorgvuldige wijze van verwerking van deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp.
 2. De door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen en afgegeven. Het gaat hierbij om gegevens waarmee Cornet Coaching de opdracht tot coaching, begeleiding en/of training kan uitvoeren, gegevens waarmee Cornet Coaching de financiële administratie kan voeren en gegevens waarmee Cornet Coaching contact kan leggen met de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens.

Artikel 2 – Geheimhouding                                         

 1. Cornet Coaching behandelt alle informatie over individuele cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst verkrijgt vertrouwelijk en zorgt ervoor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend in noodgevallen, waarbij het leven van cliënt zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken.
 2. Cornet Coaching zorgt ervoor dat deze geheimhoudingsverplichting door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden, wordt nageleefd.
 3. Van iedere cliënt die gebruik maakt van de dienstverlening van Cornet Coaching kan een cliëntdossier worden opgebouwd. In dit dossier kunnen zijn opgenomen: contactgegevens van cliënt, alle voor de coaching en begeleiding noodzakelijke persoonlijke gegevens en aantekeningen van Cornet Coaching met betrekking tot het procesverloop. Niets van deze informatie mag zonder schriftelijke toestemming van de cliënt bekend worden gemaakt aan derden.

Artikel 3 – Bewaartermijn                                               

 1. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het onder artikel 1 lid 2 genoemde doel, tenzij anders met cliënt is afgesproken.